Tork av grafikplåt

Tips & tricks

Arbetsordning Öppen verkstad

Planeringsmöten inför uppstarten av verkstaden bör ske i god tid, med styrelse, arbetsgrupp och andra som är inblandade. Ha sedan ett uppstartsmöte med de medlemmar, asylsökande och nyanlända som är intresserade, och inkludera om möjligt utlandsfödda i planeringsgruppen.

Det är viktigt att vara med personligen och bjuda in människor på tex asylboenden, för att få en personlig kontakt. Varje nytt projekt bör inledas med personliga inbjudningar, då arbetsgruppen åker till flyktingförläggningar och andra ställen där ni kan möta målgruppen. Ett bra tillfälle är de svenskprat som bibliotek och studieförbund, men även andra föreningar arrangerar.
Vi gjorde en inbjudan till deltagande i den öppna verkstaden, som översattes till till de språk som är dominerande bland flyktingar och nyanlända på platsen.

Om ni tänker rikta er till asylsökande så är det bra att skaffa kontaktpersoner på olika flyktingboenden så snabbt som möjligt. Det är överhuvudtaget viktigt att vara öppen och närvarande under hela den process som projektet är, för att kunna fånga upp allas kunskaper och erfarenheter. Under projektet bör sedan arbetsgruppen hålla regelbundna möten för att stämma av och planera vidare, helst inför varje tillfälle.

Barnen

Vår erfarenhet är att om vi vill nå kvinnorna måste barnen komma med. Det bör finnas beredskap för det, genom att planera något särskilt för eventuella barn. Vi brukar ha ett målarbord för dem, med pennor färg och papper, och en i arbetsgruppen är redo att ta hand om den aktiviteten om det kommer barn.

Deltagande kvinnor

Ett av de mest svårlösta problemen är att få kvinnor att delta. 90 % av våra deltagare har varit män. Det här beror dels på att de flesta flyktingarna är män, men också på sociala mönster. Vi försökte med olika strategier; som att välja teman och tekniker utifrån en föreställning att de skulle tilltala kvinnor, något som självklart inte fungerade! Det som fungerade bäst var när vi riktade inbjudan till kvinnor och poängterade att vi hade särskild verksamhet för barn. Vi kunde se en svag ökning av kvinnliga deltagare.

Jämlikhet och acceptens

Vår erfarenhet är att den som arbetar med den här typen av verksamhet hela tiden måste arbeta aktivt för att främja acceptens deltagare emellan. Rasism, homofobi etc finns ju inte bara hos svenska deltagare, utan är något alla kan bära på. Konflikter kan också uppstå av andra skäl. Folk tillhör båda sidor i ett krig de flyr ifrån eller andra katastrofer. Under de tre år vi hållit på med detta har det hänt ett fåtal gånger att vi fått ingripa.

“Det blev tydligare att rasismen också finns mellan de nyanlända. Allt är inte så enkelt, det är inte lätt att lämna sina konflikter bakom sig. T ex med jämlikhet, svårt nog för oss, hur ska de kunna ändra sig på en kvart. Jag har fått insikter att det inte är så lätt. Inom oss har toleransen vuxit men rädslan för olikheter är så stor.”